Tytuł Projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy dla MetalERG Sp. z o.o. Sp. k.

 

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności

w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Planowane efekty: Poprawa płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorcy w związku z trudnościami

spowodowanymi spadkiem obrotów w okresie epidemii COVID-19.

 

Wartość projektu: 339 579,69 PLN w całości finansowany ze środków Funduszy Europejskich.

 

Dodatkowa informacja: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

"

Projekt pt: „Reaktor do termicznej utylizacji odpadów – wdrożenie wynalazku do produkcji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji wynalazku – pieca – reaktora do termicznej utylizacji odpadów, w szczególności odpadów biologicznych, oczyszczania ziemi z zanieczyszczeń ropopochodnych, utylizacji odpadów z produkcji rolnej i spożywczej.

Cele szczegółowe – sposób realizacji:

  1. budowa i wyposażenie hali produkcyjnej
  2. wyposażenie części socjalnej
  3. wyposażenie działu B+R i prowadzenie prac badawczych na instalacji testowej bezpośrednio w firmie.

Okres realizacji: 2013 – 2015

W listopadzie 2013 r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. W ramach projektu powstała nowoczesna hala produkcyjna oraz zaplecze socjalno – biurowe. Zakupiono najnowocześniejsze urządzenia wspomagające produkcję, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie.

W grudniu 2013r. spółka METALERG przeniosła się do nowej siedziby i rozpoczęła kolejny etap swojej działalności.

"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego
 na lata 2007-2013